Activities calendar

07 August 2017

07.08.2017

Қазақстан Республикасының Президентінің жолдамасы

Стратегия – күннен күнге, жылдан жылға елімізді, қазақстандықтардың өмірін жарқын ете түсетін нақты практикалық істер бағдарламасы.

07.08.2017

Послание Президента Республики Казахстан

Стратегия – это программа конкретных практических дел, которые день за днем, из года в год будут делать лучше страну и жизнь казахстанцев.

07.08.2017

Әкімшілік реттеуді дауласу кезінде заңдылықтын тиімділігі

2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат RC тұжырымдамасы (2009 жылдың 24 тамызында Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы № 858 Жарлығы).

07.08.2017

Эффективность законодательства в оспаривании административного регулирования

Концепция правовой политики РК на период с 2010 до 2020 года (Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858).

07.08.2017

Мемлекеттiк функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызмет

Жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдарға, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға (өз қызметін тұрақты емес немесе басқа жұмыстан босатылған негізде жүзеге асыратын мәслихат депутаттар

07.08.2017

Деятельность, несовместимая с выполнением государственных функций

Лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (за исключением депутатов маслихатов, осуществляющих свою деятельность не на постоянной или освобож

07.08.2017

(МӘМС) - ұзақ саяхаттын басы

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды (МӘМС) енгізу- шешілген сұрақ, бірақ ол бұл бірреттік факт емес деп түсінген жөн және оның проблемалары мен қиындықтары бар ұзақ процесс.

07.08.2017

ОСМС- начало большого пути

Внедрение в нашей стране обязательного социального медицинского страхования (ОСМС)-вопрос решенный, но, необходимо понимать, что это не одномоментный факт, а длительный процесс со своими проблемами и трудностями.

07.08.2017

Заңдылықта өзгерістер

«Doing Вusiness» Дүниежүзілік Банктің рейтингісінде «Меншік құқықғын тіркеу» индикаторы бойынша Қазақстанның позициясын жақсарту мақсатында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық, банктік заң

07.08.2017

Изменения в законодательстве

В целях повышения позиции Казахстана в рейтинге Всемирного Банка «Doing Вusiness» по индикатору «Регистрация собственности» Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахст

07.08.2017

Ғимараттарды, құрылыстарды және (немесе) олардың құрамдастарын мемлекеттік техникалық зерттеп-қарау

Құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне ғимараттардың, құрылыстардың және (немесе) олардың құрамдастарының жаңадан құрылған жылжымайтын мүлікке сәйкестендіру және техникалық мәліметтерін енгізу және ғимараттарды, құрыл

07.08.2017

Государственное техническое обследование зданий, сооружений и их составляющих

Необходимым условием государственной регистрации прав на недвижимое имущество является внесение в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составл

07.08.2017

Мемлекеттік органдар іс-әрекеттері мен шешімдеріне заңдылығын даулауға жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша әлсіз жақтарын күшейту үшін тұрақты жұмысы туралы

Қазіргі қазақ қоғам әрбір адамның мәнін түсіну бағытында дамуда, оның қадір-қасиетін тану және қорғау, табиғи, ажырамас құқықтары мен бостандықтарын идеясын мақұлдады.

07.08.2017

О проводимой работе по укреплению слабых сторон в вопросах оспаривания частным бизнесом правомочности действий и решений со стороны государственных органов

Современное казахстанское общество развивается в направлении осознания ценности каждой личности, признания и защиты ее достоинства, утверждения идеи неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека.

07.08.2017

«Қауіпсіз тағам таңда» науқаны өту туралы

Успен ауданы аумағында халықтың тамақтан улану, ішек жұқпаларды алдын алу мәселелері бойынша гигиеналық сауаттылығын жоғарлату, халық арасында дұрыс тамақтануды қалыптастыру мақсатында 2017 жылғы 2 тамызында экспресс с

07.08.2017

О прохождении акции «Выбирай безопасный продукт!»

В целях формирования навыков здорового питания у населения, а также грамотности населения по вопросам профилактики пищевых отравлений, кишечных инфекций 2 августа 2017 года на территории села Успенка проведена акция «В

Виртуалды жолбасшы

 • image01
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image02
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image03
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image04
  Аудандық фотогалерея. Көру

Телефон доверия

WhatsApp